પરિપત્ર નં: ૩૦૦: ગ્રાન્ટેડ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના પ્રવાસી શિક્ષકોની ગ્રાન્ટ બાબત

Continue Reading

પરિપત્ર નં.-૨૯૭ ગુજરાત માધ્ય. અને ઉ.મા. પ્રમાણપત્ર પરીક્ષાના વિનિમયો-૨૦૦૫મા ઉમેરો કરવા બાબત

Continue Reading