પરિપત્ર નં.-૧૮૧ વર્ષ ૨૦૧૦-૧૧ તથા ૨૦૧૧-૧૨ માં કપાત થયેલ ઇન્કમટેક્ષ ની રકમની વિગત આપવા બાબત

Continue Reading

પરિપત્ર નં. ૧૭૯- સ્કુલના બાળકોને લાવવા લઈ જવાના પરિવહનમાં માર્ગ સલામતી સુનિશ્વિત કરવા બાબત.

Continue Reading

પરીપત્ર નં-૧૭૨ શૈક્ષણિક વર્ષ-૨૦૧૯-૨૦ થી અમલમાં આવનાર ધો-૧૨ વિ.પ્ર.ની પરીક્ષા પધ્ધતિ બાબત

Continue Reading