પરિપત્ર નં-397 ફીટ ઈન્ડીયા મુવામેંટ અંતર્ગત સ્ટાર રેટિંગ માટે ઓનલાઈન નોંધણી કરાવવા બાબત\

Continue Reading

પરીપત્ર – બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉ.મા.શાળાઓમાં શૈક્ષણિક મહેકમની માહિતીના કેમ્પમાં હાજર રહેવા બાબત.

Continue Reading