પરિપત્ર નં ૩૫૦ મધ્યસ્થ મૂલ્યાંકન કેન્દ્ર નં ૨૧ રાજુલા માં મુકાયેલ પરિક્ષકો હાજર ન થવા બાબત

પરિપત્રો