પરિપત્ર નં-૧૭ શૈક્ષણિક વર્ષ-૨૦૧૮-૧૯ થી ધો-૯,૧૦ (પાયલોટ પ્રોજેક્ટ) અને ધો-૧૧ (વિજ્ઞાન પ્રવાહ)માં અંગ્રેજી(પ્રથમ ભાષા) ના પાઠ્યપુસ્તકના અમલ બાબત.

પરિપત્રો