પરિપત્ર નં-૩૨ બિન સરકારી મા. અને ઉ.મા. શાળાઓમાં આચાર્યની જગ્યા ભરવા માટે પસંદગી સમિતિ માટે સંચાલક મંડળના સભ્યોની નિમણુક કરવા બાબત

પરિપત્રો