પરિપત્ર નં-૩૭ માર્ચ-૨૦૧૮માં લેવાયેલ ઉ.મા.પ્ર.પરીક્ષા અને વિજ્ઞાન પ્રવાહની ખાસ પરીક્ષા એપ્રિલ-૨૦૧૮ ની માર્કશીટ વિતરણ અંગે.

પરિપત્રો