પરિપત્ર નં – ૪૩ વર્ષ ૨૦૧૮ – ૧૯ ની વિદ્યા સાધના યોજના અંતર્ગત અનુ. જનજાતિની વિદ્યાર્થીઓને શાળા પ્રવેશોત્સવ દરમ્યાન સાયકલ પૂરી પાડવા બાબત.

પરિપત્રો