પરિપત્ર નં – ૫૦ સરસ્વતી સાધના યોજના ધો- ૯ ની બક્ષીપંચ તથા આર્થિક પછાત વર્ગની કન્યાઓને સાયકલ આપવા બાબત.

પરિપત્રો