પરીપત્ર: જિલ્લા કક્ષાની રમત-ગમત સ્પર્ધાઓના આયોજન અંગેની મીટીંગમાંં ઉપસ્થિત રહેવા બાબત.

પરિપત્રો