પરીપત્ર: Digital Gujarat Portal પર શિષ્યવૃતિ/ગણવેશ સહાય યોજનાના અમલ બાબત(વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯) (www.digitalgujarat.gov.in)

પરિપત્રો