પરીપત્ર નં: ૧૦૯: Aadhar Enabled Dise – Child Tracking System અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે ધોરણ ૧ થી ૧૨ માં અભ્યાસ કરતાં બાળકોની માહિતી તૈયાર કરવા બાબત

પરિપત્રો