પરીપત્ર નં ૧૨૧: માન. મુખ્યમંત્રી/ઉપ મુખ્યમંત્રીશ્રીઓ સાથે માન.વડાપ્રધાનશ્રીએ નવી દિલ્હી ખાતે તા. ૨૧/૦૮/૨૦૧૮ના રોજ યોજાયેલ બેઠકમાં આપેલ સુચના બાબત

પરિપત્રો