પરીપત્ર નં ૧૩૦: રાજ્ય સરકારની શિષ્યવૃત્તિ પૈકી આર્થિક રીતે પછાત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓની ફી માફી યોજના(ઇબીસી ફી માફી)ના ગ્રાન્ટના અંદાજો મોકલી આપવા બાબત

પરિપત્રો