ગુજરાત ગણિત મંડળ આયોજિત પ્રા. એ. આર. રાવ ભૂમિતિ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા બાબત.

પરિપત્રો