જી.પી.એફ. શાખા

પરિપત્રો
  • બિન સરકારી માધ્યમિક ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના નવ વર્ધિત પેન્શન યોજના અંતર્ગત સી.પી.એફ. ખાતા ખોલવાવાની કામગીરી
  • બિન સરકારી માધ્યમિક ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના નવ વર્ધિત પેન્શન યોજના અંતર્ગત સી.પી.એફ. ખાતા ની વાર્ષિક એકાઉન્ટ સ્લીપો વિતરણ કરવાની કામગીરી
  • બિન સરકારી માધ્યમિક ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના નવ વર્ધિત પેન્શન યોજના અંતર્ગત સી.પી.એફ. સ્લીપોની ભૂલ સુધારવાની દરખાસ્ત મોકલવાની કામગીરી
  • બિન સરકારી માધ્યમિક ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના જી.પી.એફ ના નોમીનેશન સુધારણા તથા જિલ્લા ફેરબદલીથી આવેલ કર્મચારીઓને નવા જી.પી.એફ. એકાઉન્ટ નંબર ફાળવવાની કામગીરી
  • બિન સરકારી માધ્યમિક ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના જી.પી.એફ/સી.પી.એફ. ના માસિક કપાતના શેડયુલ સોર્ટિંગ અને ફાઇલિંગની કામગીરી
  • જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રી તરફથી સોંપવામાં આવે તે કામગીરી