પરીપત્ર નં ૧૮૭: “હરીજન”/”ચમાર”/”ભંગી” શબ્દના સ્થાને તેના પર્યાય શબ્દનો ઉપયોગ કરવા બાબત

પરિપત્રો