પરીપત્ર નં ૧૯૩: મતદારયાદી સુધારાણા કાર્યક્રમ-૨૦૧૯ અન્વયે ખાસ ઝુંબેશ દરમ્યાન મતદાન મથકો ખુલ્લા રાખવા બાબત

પરિપત્રો