પરીપત્ર નં 2૧૪: વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ની અનુ.જાતિના વિદ્યાર્થીઓની પોસ્ટમેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ/ફુડબીલ/સાધન સહાય/એમ.ફીલ-પી.એચ.ડી/I.T.I યોજનાઓનો અમલ digital gujarat portal મારફત કરવા બાબત (digitalgujarat.gov.in)

પરિપત્રો