પરિપત્ર નં. ૨૧૬ ઉર્દૂ એજ્યુકેશન બોર્ડ દ્વારા આપવામાં આવેલ SSC પ્રમાણપત્રો અને થયેલ SSC લેવલની પરીક્ષાઓ રદ કરવા બાબત

પરિપત્રો