પરીપત્ર નં-૨૨૧ સરકારી/ ગ્રાન્ટેડ શાળાઓના ધો-૧૦ અને ધો-૧૨ ની પરીક્ષા માટે આવેદનપત્રો ભરવા ઈન્ટરનેટની સુવિધાના ખર્ચ પેટે વિદ્યાર્થી દીઠ ૧૦ રૂ શાળાઓને આપવા બાબત

પરિપત્રો