પરીપત્ર નં ૨૩૪: વર્ષ ૧૮-૧૯ ની અનુ.જનજાતિના વિદ્યાર્થીઓ માટે પોસ્ટ મેટ્રીક શિષ્યવૃત્તિ/ફુડબીલ/સાધન સહાય/આઇ.ટી.આઇ સ્ટાઇપેન્ડ જેવી શૈક્ષણિક યોજનાઓનો અમલ digital gujarat portal પર કરવા બાબત

પરિપત્રો