પરિપત્ર નંં – ૨૩૫ ઉર્દુ એજ્યુકેશન બોર્ડ દ્વારા આપવામા આવેલ SSC પ્રમાણપત્રો અંગે.

પરિપત્રો