પરીપત્ર નં ૨૪૫: શ્રી સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલની જન્મ તિથિ ૩૧-ઓક્ટોબરને રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ તરીકે ઉજવવા માટે કાર્યક્રમો યોજવા બાબત

પરિપત્રો