પરીપત્ર: ૨૫૫: નામદાર હાઇકોર્ટના ચુકાદા અન્વયે શાળામાં અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓમાં POCSO એક્ટ અને તેની શિક્ષાની જોગવાઇઓ સંદર્ભે જાગૃતિ લાવવા બાબત

પરિપત્રો