પરિપત્ર નં – ૨૬૯ સાતમા પગારપંચના તફાવતની રકમના પ્રથમ હપ્તાની ચુકવણી અંગે.

પરિપત્રો