પરિપત્ર. ૨૭૬ ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ અધિનિયમ-૧૯૭૨ની કલમ-૪૨ અને ૪૩માં સુધારો થતા કાયદાના સુધારાનો અમલ કરવા બાબત

પરિપત્રો