પરિપત્ર નં. ૨૭૮ ધો.૧૨ (વિ.પ્ર) ગુજકેટની પરીક્ષા માટે કેટલીક અગત્યની જાણકારી બાબત

પરિપત્રો