પરિપત્ર ૩૧૦: ગુ.મા.શિ.અધિનિયમ ૧૯૭૨,૧૯૭૪ તથા ગુ.પબ્લિક સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ અધિનિયમ હેઠળ કામગીરી કરવા બાબત

પરિપત્રો