પરીપત્ર નં.:૨૯: ૩૦ મી જાન્યુઆરી-૨૦૧૯ બુધવારના રોજ શહીદ દિન નિમિતે મૌન પાળવા તથા વીરોના બલીદાનને ઉચિત ગૌરવપુર્ણ કાર્યવાહી કરવા બાબત.

પરિપત્રો