પરીપત્ર નં-૩૮ SSC/HSC જાહેર પરીક્ષાઓ માટે કર્મચારીઓને બાયસેગ મારફતે તાલીમ આપવા બાબત

પરિપત્રો