પરીપત્ર નં:૩૯ S.S.C /H.S.Cની જાહેર પરીક્ષાઓ માટે કર્મચારીઓને બાયસેગ મારફતે જરૂરી તાલીમ આપવા બાબત.

પરિપત્રો