પરીપત્ર નં ૫૨ : માન. ચેરિટી કમિ.ની કચેરીમાં નોંધાયેલ ટ્રસ્ટો દ્વારા અન્ય ટ્રસ્ટોને માધ્ય અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાનો વહીવટ તબદીલ કરવા બાબત

પરિપત્રો