પરીપત્ર નં-૬૩ બોર્ડ દ્વારા લેવાતી પરીક્ષાઓમાં CCTV કેમેરાની વ્યવસ્થાને વધારે અસરકારક અને પરીણામલક્ષી બનાવવા અંગે

પરિપત્રો