પેન્શન અને ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ શાખા

પરિપત્રો

 • વયનિવૃત્ત કર્મચારીઓના પેન્શન કેસો
 • સ્વૈચ્છિક નિવૃત્ત કર્મચારીઓના પેન્શન કેસો
 • અવસાન થતાં કર્મચારીઓના પેન્શન કેસો
 • રીવાઇઝ પેન્શન કેસો
 • બઢતી મળતા પગાર ફિકસેશન.
 • ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ ફિકસેશન.
 • છેલ્લા પગારના પ્રમાણપત્રો મા પ્રતિહસ્તાક્ષર (L.P.C)
 • રહેમરાહે નોકરીની દરખાસ્તો વડી કચેરીને મોકલવી.
 • રજા મંજૂરી
 • રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ
 • ડુપ્લિકેટ સેવાપોથી
 • માન. ડી.ઇ.ઓ તરફથી સોપવામાં આવતી કામગીરી