પરિપત્ર નં.૮૫-નવરાત્રીની રજામાં BLOની કામગીરી કરેલ શિક્ષકોને(સરકારી માધ્ય. અને ઉ.માધ્ય. શાળાઓ તમામ) ૬ (છ) રજા આપવા બાબત.

પરિપત્રો