પરિપત્ર નં. ૧૪૬ ધોરણ – ૯ અને ૧૧ ની લેવાયેલી પરીક્ષામાં નાપાસ થયેલા રીટેસ્ટ લેવા બાબત.

પરિપત્રો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *