પરીપત્ર ન ૧૪૮: સરકારી તથા ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉચ્ચમાંધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓની ઓનલાઈન હાજરી અપલોડ કરવા બાબત

પરિપત્રો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *