પરીપત્ર:૧૫૭: ભારેથી અતિભારે વરસાદ/વાવાઝોડા અન્વયે તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૯ ના રોજ શાળાઓમાં શૈક્ષણીક કાર્ય બંધ રાખવા બાબત

પરિપત્રો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *