મહેકમ શાખા

પરિપત્રો
 

 • કચેરીના/તબાની તમામ કચેરીઓના સરકારી કર્મચારીઓ અધિકારીશ્રીઓની બદલી,બઢતી, રજા, ઇજાફા, પગાર બાંધણી, સેવાપોથી, ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મિલકત ના પત્રકો વિગેરે કામગીરી
 • કચેરીના/તબાની તમામ કચેરીની ચાલુ હંગામી જગ્યાઓની મુદત વધારવા/નવી જગ્યા ઉભી કરવા અંગેની કામગીરી
 • કચેરીના વહીવટી/ખાતાકીય નિરીક્ષણ અંગેની કામગીરી
 • સંકલન સમિતિની બેઠક ની કામગીરી
 • કચેરીના/તબાની તમામ કચેરીઓના ખાતાકીય પરીક્ષાના આવેદન પત્રો મિકલવા વિ.ની કામગીરી
 • ચુંટણી/વસ્તી ગણતરી જેવી રાષ્ટ્રીય કામગીરી
 • કાર્યપત્રક અંગેની કામગીરી
 • પ્રવાસી અધિકારીશ્રીઓની પ્રવાસ/ડાયરી/મંજૂરીઓ પ્રવાસ કાર્યક્રમ વિગેરે
 • હાજરી પત્રક નિભાવવા અંગેની કામગીરી
 • સ્ટેશનરી/ડાયરી વિ.ઇન્ડેન્ટ ની કામગીરી
 • સરકારી મકાનોના બાંધકામ/દુરસ્ત ફાળવણી વિ.ની કામગીરી
 • સરકારી શાળાઓ માટે જમીન મેળવવાની થતાં બાંધકામ અંગેની કામગીરી
 • નાગરિક અધિકાર પત્રની માહિતી એકત્રિત કરી મોકલવાની કામગીરી
 • વિડીયો કોન્ફરન્સની સંકલનની કામગીરી
 • રોજગાર કચેરીને લગતી કામગીરી
 • ડી.ઇ.ઓ મિટિંગ ની માહિતી સંકલન કરી મોકલવાની કામગીરી
 • ખાનગી અહેવાલ ને લગતી કામગીરી
 • ગ્રામ સભાઓ અંગેનો અહેવાલ મોકલવાની કામગીરી
 • જાહેર માહિતી અંગેની અરજી/અપીલ ની માહીતીના પત્રકો મોકલવાની કામગીરી
 • સરકારી શાળાઓમાં શિક્ષકોની નિમણૂક ની કામગીરી
 • કચેરી દ્વારા જે તે સમયે સોંપવામાં આવે તે કામગીરી