પરીપત્ર નંં-૨૨૪ સને ૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષમાં જિલ્લા કક્ષાએ તેમજ રાજ્ય કક્ષાએ શ્રેષ્ઠ શાળાને પ્રોત્સાહક ઇનામ બાબત.

પરિપત્રો