પરીપત્ર નં: ૨૭૨: જુન-૨૦૧૯ માં ધોરણ -૦૯ માં પ્રવેશ મેળવતી કન્યાઓને વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ આપવા બાબત (વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦)

પરિપત્રો