પરીપત્ર નં-૨૭૫ ગાંધીજીની ૧૫૦ મી જન્મ જયંતિ ઉજવણી ભાગ રૂપે કલા ઉત્સવ હેઠળ સ્પર્ધાઓ યોજવા બાબત.

પરિપત્રો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *