પરીપત્ર નં-૨૯૦ નામદાર ગુજરાત માહિતી આયોગ સમક્ષ આવેલ અપીલ નં ૪૧૯૦/૨૦૧૮ બાબત.

પરિપત્રો