પરીપત્ર નં-૩૧૦ National Scholarship Portal પરની દિવ્યાંગ શિષ્યવૃતિ યોજના હેઠળ રજીસ્ટ્રેશન તથા KYC કરવા બાબત.

પરિપત્રો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *