પરીપત્ર નંં-૩૨૪ માધ્યમિક શાળા પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા તથા ઉ.મા. પરીક્ષાના તમામ પ્રવાહના પરિરૂપ અંગે સ્પષ્ટતા બાબત.

પરિપત્રો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *