હિસાબી શાખા

પરિપત્રો

 • જનરલ સ્ટાફ / ગેઝેટેડ અધિકારી/ સી.પી.એફ. કર્મચારીઓ/ ફિક્સપગારના કર્મચારી ના પગાર બિલોની કામગીરી
 • મ.શિ.નિ/હિસાબી અધિકારી ના પગાર બિલોની કામગીરી
 • ગુ.મા.શિ.બોર્ડ ના પગાર બિલોની કામગીરી
 • પ્રાયમરી ના પગાર બિલોની કામગીરી
 • કન્ટીજન્સી બિલો. ભથ્થાબીલો, તફાવત બિલો, જીપીએફ ઉપાડ પેશગી, બોનસ બીલ, તહેવાર પેશગી, અનાજ પેશગી ના બિલોની કામગીરી.
 • જુન-2009 થી શરૂ થયેલ સરકારી ઉ.મા.શાળાઓ/સરકારી મા.શાળાઓના પગારબિલો, કન્ટીજન્સી બિલો, ભથ્થાબિલોની કામગીરી.
 • સરકારી ઉ.મા.શાળાઓ (કવાંટ-નસવાડી)ના પગારબિલો, કન્ટીજન્સી બિલો, ભથ્થાબિલોની કામગીરી.
 • બિલ રજીસ્ટર નિભામણી ની કામગીરી
 • કેશબુકની નિભામણી ની કામગીરી
 • ચેક રજીસ્ટર નિભામણી ની કામગીરી.
 • ખર્ચપત્રક રજીસ્ટર નિભામણી ની કામગીરી.
 • કચેરીનું વાર્ષિક બજેટ અંદાજો/ આઠ માસિક અંદાજોની કામગીરી.
 • જી.પી.એફ.ફાઇનલ પેમેન્ટ ના કેસો એ.જી.રાજકોટ ને મોકલવા.
 • સરકારી વાહન ને લગતી કામગીરી.
 • કચેરીને લગતી ખરીદી ની કામગીરી.
 • ડેડ સ્ટોક સ્ટેશનરીની કામગીરી.
 • માહિતી અધિકાર ની ફી લઈ પાવતી આપી બેંકમાં નાણાં જમા કરાવવા ની કામગીરી.
 • તાબાની કચેરીઓના કન્ટીજન્સી/ભથ્થા બિલો વિગેરેના પ્રતિહસ્તાક્ષરની કામગીરી તેમજ ઓનલાઈન ગ્રાન્ટ ફાળવણી ની કામગીરી.
 • કચેરી તરફથી જે તે સમયે સોંપવામાં આવે તે કામગીરી.
 • જિલ્લા તિજોરી કચેરીમાં/ બેન્કના કામે જવાની કામગીરી