પરીપત્ર – બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉ.મા.શાળાઓમાં શૈક્ષણિક મહેકમની માહિતીના કેમ્પમાં હાજર રહેવા બાબત.

પરિપત્રો