શિક્ષણ નિરીક્ષકશ્રી તથા મદદનીશ શિક્ષણ નિરીક્ષકશ્રીની ફરજો અને જવાબદારીઓ.

પરિપત્રો

  • પોતાની શાળા સંકૂલ હેઠળ આવતી બિન સરકારી માધ્યમિક અને ઉ.મા શાળાઓનું નિરીક્ષણ.
  • શાળાઓમાં આકસ્મિક તપાસ કરી ગેરરીતીઓ/અનિયમિતતાઓ અંગે જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીનું ધ્યાન દોરવું.
  • અનુદાનિત શાળાઓમાં કર્મચારીઓની ઉચ્ચતર પગાર ધોરણની બઢતી સમિતીમાં કામગીરી કરવી.
  • નવી શાળાઓ માટે વર્ગ વધારવા/ઘટાડવા માટે સ્થળ તપાસ કરવી.
  • ફરિયાદ સંદર્ભે સ્થળ તપાસ કરવી.
  • જાહેર પરીક્ષાઓની કામગીરી કરવી
  • જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી સોંપે તે તમામ કામગીરી કરવી.
  • કર્મયોગી તાલીમ અંગેની કામગીરી કરવી.
  • એનીમિયા તાલીમ અંગેની કામગીરી કરવી.
  • આર.એમ.એસ.એ અંતર્ગત કામગીરી કરવી.