પરીપત્ર નં-૪૪૪ ધો.૧૦ ના વિધાર્થીઓના કારકિર્દી માર્ગદર્શન માટે લેવામાં આવનાર એપ બેઝ્ડ ઈન્ટરેસ્ટ એન્ડ એપ્ટિટયુડ ટેસ્ટ મોકુફ રાખવા બાબત

પરિપત્રો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *