પરીપત્ર નં-૪૯૭ ૯૪-ધારી વિધાનસભા મતવિભાગની પેટા ચૂંટણી-૨૦૨૦ માટે મતદાન સ્ટાફની માહિતી મોકલવા બાબત

પરિપત્રો